Padating ng panahon Webcam adult ip

03-Jan-2021 15:58

Minsa’y sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith sa isang grupo ng mga Banal sa mga Huling Araw na “ipinagdarasal niya ang katapusan ng mundo.” Sabi niya, “Kung bukas ito darating matutuwa ako.” Bilang tugon sa pahayag na iyon, nagsalita nang malakas ang isang babae, nang sapat para marinig ng iba. Nang ibahagi ni Pangulong Smith ang karanasang ito kalaunan, itinuro niya: “Ayaw ba ninyong sumapit ang katapusan ng mundo? Iyan ang katapusan ng mundo, at iyan ang ipinagdasal ng Tagapagligtas nang lumapit sa Kanya ang Kanyang mga disipulo at sinabing, ‘Turuan mo kaming manalangin.’ Ano ang ginawa Niya?“Karamihan sa mga tao ay mali ang pakahulugan sa katapusan ng mundo. Tinuruan nga Niya sila, ‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.Dumating nawa ang kaharian mo, [sundin ang loob Mo dito sa lupa gaya ng sa langit].’ [Tingnan sa Lucas 11:1–2.] “Iyan ang ipinagdarasal ko. Ang iba’t ibang dispensasyon mula sa simula ay naihayag na at ang mga susi at awtoridad nito ay naibigay na sa Simbahan.Ipinagdasal ng Panginoon ang katapusan ng mundo, at ipinagdarasal ko rin iyon.” Sa mga sermon at isinulat ni Pangulong Smith, madalas niyang banggitin ang mga propesiya sa banal na kasulatan tungkol sa mga huling araw, ang papel ni Joseph Smith sa paghahanda ng daan ng Panginoon, at ang pagparito ng Tagapagligtas sa kaluwalhatian. Ang Israel ay natipon at tinitipon sa lupain ng Sion. Ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa buong mundo bilang saksi sa bawat bansa.At heto pa ang closing remarks ni San Pablo Mga kapatid, ito ang formula kung paano natin masasagot ang ikalawang hashtag.Ginaganyak tayo ni San Pablo sa dalisay na pagbubunyi: ang pinakamahusay na kaloobang dapat pahalagahan sa pagsapit ng Pasko. Chito, sa inyong mga katanungang makapigil-hininga. Ngayon ay tunay na maliwanag na sa aming kaalaman na ang Diyos lamang ang ating tunay na kagalakan at kasihayan – our everlasting joy and true happiness – ng aming buhay sa mundo.Tara na at pagmunihan natin ang ating Banal na Misa ng ika-15 ng Disyembre, 2017. Linggo ng kagalakan, ng buhay na pag-asa at banal na paghihintay, hitik sa pag-ibig; isang kagalakang dulot ng masidhing pag-asa na nagmula pa sa panahon ng mga Israelita sa Lumang Tipan; isang pag-asa na may padating na maghahango sa kanila mula sa mahabang panahon ng pagka-alipin.Hindi man tayo Israelitang bihag ng pagka-alipin, ay mga bihag din naman tayo ng mga makabagong uri ng pang-aalipin gaya halimbawa ng pagkalulong sa social network, information technology gadgets, masasamang bisyo ng sugal at ipinagbabawal na droga o substance abuse; bawal na pakikipagtalik, shopaholic at iba pa.

Masaya ka kasi may sariling bahay at kotse na naipundar mo sa wakas; nakapagtapos na ng kolehiyo ang mga anak mo na iginapang mo; nakarating ka na sa ibang bansa bilang turista; dahil wala kang sakit, dahil may ipon ka sa bangko at maraming pang iba. At ang katuparan ng bucket list ay biyaya rin ng Diyos lalo na kung ang pamamaraan mo ay wasto at makatarungan.

Nowadays, with the advent of new apps and methods, our feelings are written and expressed in kilometric hashtags.

These tags that have crept into our lives are straightforward declarations of the state of our emotions. “Oo o hindi.” Kung “oo” ang sagot ay napakadaling sabihin ng may ngiting abot sa magkabilang tainga.

Isama na rin natin ang pagka-alipin sa matinding lungkot dahil malayo tayo sa mga pamilyang tunay nating minamahal.

At ano pa ba ang mas matindi pa dito lalo na sa tuwing sasapit ang panahon ng Pasko.

Masaya ka kasi may sariling bahay at kotse na naipundar mo sa wakas; nakapagtapos na ng kolehiyo ang mga anak mo na iginapang mo; nakarating ka na sa ibang bansa bilang turista; dahil wala kang sakit, dahil may ipon ka sa bangko at maraming pang iba. At ang katuparan ng bucket list ay biyaya rin ng Diyos lalo na kung ang pamamaraan mo ay wasto at makatarungan.

Nowadays, with the advent of new apps and methods, our feelings are written and expressed in kilometric hashtags.

These tags that have crept into our lives are straightforward declarations of the state of our emotions. “Oo o hindi.” Kung “oo” ang sagot ay napakadaling sabihin ng may ngiting abot sa magkabilang tainga.

Isama na rin natin ang pagka-alipin sa matinding lungkot dahil malayo tayo sa mga pamilyang tunay nating minamahal.

At ano pa ba ang mas matindi pa dito lalo na sa tuwing sasapit ang panahon ng Pasko.

Ito ang pinagdugtong na ikalawa at ikatlong tanong ni Fr. At inimbitahan kong muli sina Propeta Isaias, Apostol San Pablo at San Juan Bautista upang tulungan tayong sagutin ang kilometric hashtag na ito.